Categories
BusinessEntrepreneurs

سامانه ثبت شرکت نیک|سایت ثبت شرکتها در تهران ایران|ونک

در قسمت سمت هیئت مدیره یک نفر الزاما باید مدیر عامل، یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس باشد. در قسمت امضا کننده دفتر، مشخصات کسی را وارد کنید که میخواهید پس از اتمام کار، جهت دریافت مدارک به اداره ثبت شرکتها مراجعه کند. ماده 38 – (اصلاحی 22/8/81 ) مبلغ دریافتی موضوع ماده 37 درمراكز استان به حسابی كه با درخواست مسترك مدیر كل ثبت استان وذیحساب مربوطه به نمایندگی از خزانه داری كل ودرشهرستانها به موجب درخواست رئیس یا مسئول اداره ثبت وعامل ذیحساب در یكی ازشعب بانكهای موجود در محل افتتاح شده یا می شود واریزمی گردد. طرف دوم در تاریخ اجرا ضمانتنامهای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد به مبلغ ده میلیون دلارآمریکایی (۱۰۰۰۰۰۰۰ دلار) که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم ظرف چهار سال اول است به طرف اول تسلیم خواهد نمود. همچنین حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت مختلط سهامی مبلغ یک میلیون ریال است.

سامانه ثبت شرکت

به عنوان مثال یک شخص در شرکت می تواند به مدت دو سال مدیر عامل باشد علاوه بر اینکه عضو هیات مدیره شرکت نیز می باشد. برداشت این گونه تفاوت مجاز عملیاتی پایان سال در طی سال بعد تا میزان چهار میلیون بشکه یا ظرفیت ناویژه دو نفتکش (هر کدام که بیشتر باشد) باحق اولویت شرکت ملی نفت ایران ممکن خواهد بود از از لحاظ محاسبه کسری برداشت سال مزبور از مجموع مقادیر نفت خام برداشت شده در آنسال موضوع خواهد شد. هر دو میتوانند در یک روز مشخص شوند ولی ساعت آنها باید متفاوت باشد. ۱ – پایان عملیات اکتشافی برای هر میدان تاریخ خواهد بود که طرف دوم گزارشی حاکی از تکمیل یک چاه تجارتی تسلیم کند. حقالارض و پذیره و پرداخت مشخص فقط در هزینه طرف دوم که دربند ۷ ماده ۲۶ به آن اشاره شد منظور خواهد شد. اگر امضا کننده دفاتر را وکیل انتخاب کردید، باید شماره وکالتنامه و تاریخ آن وارد شود. تاریخ شروع تصدی، تاریخ مجمع موسس و تاریخ وکالتنامه باید یکی باشد. تاریخ و ساعت صورتجلسه مجمع عمومی موسس و صورتجلسه هیئت مدیره را مشخص کنید. تمامی اعضای هیئت مدیره باید سهامدار باشند.

مشاوره ثبت شرکت

ماده۵۰ ـ اعضای هیأت مدیره شرکت از بین خود، یک نفر که واجد شرایط مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۹) این اساسنامه باشد، را جهت احراز سمت مدیرعامل با حفظ عضویت در هیأت مدیره شرکت پیشنهاد می نمایند که با موافقت و حکم وزیر نفت برای مدت دوسال به این سمت منصوب می گردد. ب – “طرف اول” یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام آن. الف – چنانچه هزینههای مزبور کمتر از مبالغی باشد که برای خرج در دوره مزبور تعیین شدهاست مابهالتفاوت آن باید به طرف اول پرداخت شود. در آخر هر دوره سالیانه مابهالتفاوت حاصل از تغییرات نرخارز که در دفاتر مربوطه منعکس است بر حسب مورد به هزینههای جاری اضافه یا از آن کسر خواهد شد. حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 2 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد. ه – سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از اشخاص جزء طرف دوم از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آنکه به وسیله بیمهیا به نحو دیگری جبران نشده باشد این خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده درایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخایر تجارتی یا هر گونه دارایی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنهاخواهد بود.  Th is po​st was  do ne by G​SA Content Ge᠎ne ra tor  DEMO.

در قسمت سمت هیئت رئیسه پیشنهاد میشود، رئیس هیات مدیره را به عنوان رئیس جلسه، مدیرعامل به سمت ناظر اول، نائب رئیس را به عنوان ناظر دوم و یکی از اعضای هیات مدیره یا بازرس اصلی را به عنوان منشی جلسه انتخاب کنید. در این مرحله در قسمت «نامهای درخواستی» شما باید اسامی مورد نظر خود را وارد کنید. روی قسمت اساسنامه پیشنهادی کلیک کنید. اساسنامه را در فایل ورد ذخیره کنید. اساسنامه پیشنهادی نمایش داده میشود. کلیه اخطارهایی که به موجب این قرارداد مقرر گردیده و یا اجازه صدور آنها داده شده است کتبی خواهد بود. ۱ – شرکت لاپکو میتواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت کتبی دولت از کلیه آبهایی که در سطح یا در تحت اراضی که بهموجب این قرارداد حق استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید.